1 / 1

کشش

کد دستگاه : DA-SM01

آزمایش های قابل انجام :

    تعيين مقاومت کششی فلزات

    تعيين تنش تسليم و نهايي و درصد ازدياد طول نمونه

    ترسیم منحنی تنش-کرنش فلزات

    محاسبه مدول یانگ برای فلزات مختلف

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم