1 / 1

موتور بنزینی

کد دستگاه : DA-TE05

آزمایش های قابل انجام :

  محاسبه مصرف ويژه سوخت

  محاسبه راندمان حجمی و حرارتی موتور

  بررسی عملکرد موتور بنزینی

  مشاهده نسبت هوا به سوخت

  محاسبه درصد تلفات اگزوز و مقدار گرماي منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غيرهمسو

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم