1 / 1

ضربه قوچ

کد دستگاه : DA-FM21

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی پديده ضربه قوچ برای سيال تراکم ناپذير داخل لوله

    اندازه گیری سرعت موج در داخل لوله ضربه قوچ

    چگونگی استفاده از مخزن ضربه گير (لوله تعادل) جهت کاهش اثرات ضربه قوچ

    اندازه گیری منحنی تغییرات ارتفاع و پریود منحنی تغییرات ارتفاع در مخزن ضربه گیر نسبت به زمان

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم