1 / 1

سیلندر جدار ضخیم

کد دستگاه : DA-SM08

آزمایش های قابل انجام :

    اندازه گيری کرنش های شعاعی، محیطی، محوری با استفاده از کرنش سنج ها

    کاربرد دايره مور برای تنش های سه بعدی

    تعيين توزيع تنش ها در شعاع، محيط و محور

    بررسی رابطه بين کرنش، فشار و تنش در حالت تنش سه بعدی

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم