1 / 1

دیافراگم

کد دستگاه : DA-SM15

آزمایش های قابل انجام :

  اندازه گيری کرنش های شعاعی و محيطی توسط کرنش سنج ها

  اندازه گيری تغيير شکل دیافراگم توسط یک ساعت اندیکاتور دیجیتال

  محاسبه تنش ها و کرنش ها با اندازه گيری کرنش ها، تنش های محيطی و شعاعی

  تعيين جهت تنش های اصلی

  کاربرد دايره مور برای تعيين تنش ها و کرنش های اصلی

  اندازه گيری کرنش ها توسط کرنش سنج ها

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم