آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک پایه

کد دستگاه : DA-RT01 اطلاعات فنی : دستگاه دارای قطعات زير می باشد : انباره (آکومولاتور) سيلندر دو طرفه گيج هاي فشار شير يک طرفه شير قطع و وصل اتصال سه راهی شير کنترل جريان مخزن مدرج برگشت روغن شير تنظيم فشار با دهانه تخليه شير کنترل جريان سوپاپ دار قفل هيدروليک شير ربع گرد شير ادامه

پنوماتیک پایه

کد دستگاه : DA-RT02 اطلاعات فنی : دستگاه داراي قطعات زير می باشد : واحد مراقبت شير کنترل جريان شير 2/5 شاسی دار شير و شير يک طرفه شير تحريک دستی 2/3 شير يا شير تخليه سريع سيلندر دو طرفه سيلندر يک طرفه شير ژيگنال 2/5 انواع سه راهی شيلنگ به قطر 6 پنوماتيکی شير ربع گرد گيج های ادامه

هیدرولیک شفاف

کد دستگاه : DA-RT03 اطلاعات فنی : دستگاه دارای قطعات زير می باشد : انباره (آکومولاتور) سيلندر دو طرفه گيج های فشار شير يک طرفه شير قطع و وصل اتصال سه راهی شير کنترل جريان مخزن مدرج برگشت روغن شير تنظيم فشار با دهانه تخليه شير کنترل جريان سوپاپ دار قفل هيدروليک شير ربع گرد شير ادامه