آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک پایه

کد دستگاه : DA-RT01 اطلاعات فنی : دستگاه داراي قطعات زير مي باشد : انباره (آکومولاتور) سيلندر دو طرفه گيج هاي فشار شير يک طرفه شير قطع و وصل اتصال سه راهي شير کنترل جريان مخزن مدرج برگشت روغن شير تنظيم فشار با دهانه تخليه شير کنترل جريان سوپاپ دار قفل هيدروليک شير ربع گرد شير ادامه

پنوماتیک پایه

کد دستگاه : DA-RT02 اطلاعات فنی : دستگاه داراي قطعات زير مي باشد : واحد مراقبت شير کنترل جريان شير 2/5 شاسي دار شير و شير يک طرفه شير تحريک دستي 2/3 شير يا شير تخليه سريع سيلندر دو طرفه سيلندر يک طرفه شير ژيگنال 2/5 انواع سه راهي شيلنگ به قطر 6 پنوماتيکي شير ربع گرد گيج هاي فشار ادامه

هیدرولیک شفاف

کد دستگاه : DA-RT03 اطلاعات فنی : دستگاه داراي قطعات زير مي باشد : انباره (آکومولاتور) سيلندر دو طرفه گيج هاي فشار شير يک طرفه شير قطع و وصل اتصال سه راهي شير کنترل جريان مخزن مدرج برگشت روغن شير تنظيم فشار با دهانه تخليه شير کنترل جريان سوپاپ دار قفل هيدروليک شير ربع گرد شير دستي ادامه