آزمایشگاه مکانیزمها

یوک اسکاچ

کد دستگاه : DA-KL01 اطلاعات فنی : دارای ديسک به عنوان لنگ با امکان نصب پين لغزنده در پنج شعاع مختلف دارای عضو لغزنده با حرکت روان بر روي يک مسير مستقيم دارای سنسور الکترونيکی سنجش زاويه دوران لنگ دارای سنسور الکترونيکی سنجش جابجایی طولی لغزنده دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش زاويه دوران ادامه

مفصل هوک

کد دستگاه : DA-KL02 اطلاعات فنی : مفصل هوک با ملاحظه استانداردهای صنعتی امکان تغيير زاويه محور محرک نسبت به محور متحرک دارای نمايشگرهای زاويه با دقت 0.1 درجه دارای سنسورهای الکترونيکی سنجش زاويه دوران محور محرک و متحرک و زاويه پين بين دو محور آزمايش های قابل انجام : بررسی مفصل هوک و تعيين ادامه

چرخ لنگ

کد دستگاه : DA-KL03 اطلاعات فنی : دارای ديسک مدرج به عنوان لنگ دارای ميله رابط با امکان تست در سه طول مختلف دارای عضو لغزنده با حرکت روان بر روی يک مسير مستقيم دارای سنسور الکترونيکی سنجش زاويه دوران لنگ دارای سنسور الکترونيکی سنجش جابجایی طولی لغزنده دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش زاويه ادامه

کوپلینگ اولدهام

کد دستگاه : DA-KL04 اطلاعات فنی : دارای کوپلينگ از نوع اولدهام دارای دو محور موازی غير هم مرکز دارای سنسورهای سنجش زاويه دوران محورها دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش مقدار زوايه هريک از محورها آزمايش های قابل انجام : بررسی کوپلينگ اولدهام و نحوه انتقال حرکت بين محورهای موازی غير هم ادامه

چهار میله ای

کد دستگاه : DA-KL05 اطلاعات فنی : دارای سه ميله لنگ، رابط و پيرو با امکان تغييرطول دارای دیسک مدرج لنگ و پیرو امکان اندازه گيری زاويه لنگ و پيرو گردش لنگ بوسيله گردونه دستی آزمايش های قابل انجام : بررسی ارتباط مکانيکی مکانيزم های چهارميله ای تحقيق رفتار سينماتيک يک مکانيزم چهارميله ادامه

چرخ ژنوا

کد دستگاه : DA-KL06 اطلاعات فنی : دارای يک چرخ متحرک به همراه يک پين دارای يک چرخ متحرک پنج پر با پنج شيار ايجاد حرکت دورانی بوسيله گردونه دستی دارای صفحه مدرج جهت اندازه گیری زاویه چرخش آزمايش های قابل انجام : رسم منحني (زاويه ورودی) به (زاويه خروجی) بدست آوردن مشخصات خروجی و رسم منحنی های ادامه

ویتورث

کد دستگاه : DA-KL07 اطلاعات فنی : مکانيزم شش ميله ای ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستي آزمايش های قابل انجام : خروجی ويتورث با برگشت سريع به عنوان تابعی از زاويه ورودی بر روی ديسک دارای يک ميله لنگ، ميله رابط شياردار، دو عضو لغزنده يک ميله رابط بين لغزنده خروجی و ميله شياردار دارای ديسک ادامه