آزمایشگاه مکانیزمها

یوک اسکاچ

کد دستگاه : DA-KL01 اطلاعات فنی : دارای ديسک به عنوان لنگ با امکان نصب پين لغزنده در پنج شعاع مختلف دارای عضو لغزنده با حرکت روان بر روی يک مسير مستقيم دارای سنسور الکترونيکی سنجش زاويه دوران لنگ دارای سنسور الکترونيکی سنجش جابجايی طولي لغزنده دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش زاويه دوران ادامه

مفصل هوک

کد دستگاه : DA-KL02 اطلاعات فنی : مفصل هوک , با ملاحظه استانداردهاي صنعتي امکان تغيير زاويه محور محرک نسبت به محور متحرکداراي نمايشگرهاي زاويه با دقت 0.1 درجه دارای سنسورهای الکترونيکی سنجش زاويه دوران محور محرک و متحرک و زاويه پين بين دو محور آزمايش های قابل انجام : بررسی مفصل هوک و تعيين ادامه

چرخ لنگ

کد دستگاه : DA-KL03 اطلاعات فنی : داراي ديسک مدرج به عنوان لنگ داراي ميله رابط با امکان تست در سه طول مختلف داراي عضو لغزنده با حرکت روان بر روي يک مسير مستقيم داراي سنسور الکترونيکي سنجش زاويه دوران لنگ داراي سنسور الکترونيکي سنجش جابجايي طولي لغزنده داراي نمايشگرهاي ديجيتال جهت نمايش زاويه ادامه

کوپلینگ اولدهام

کد دستگاه : DA-KL04 اطلاعات فنی : داراي کوپلينگ از نوع اولدهام داراي دو محور موازي غير هم مرکز داراي سنسورهاي سنجش زاويه دوران محورها داراي نمايشگرهاي ديجيتال جهت نمايش مقدار زوايه هريک از محورها آزمايش های قابل انجام : بررسي کوپلينگ اولدهام و نحوه انتقال حرکت بين محورهاي موازي غير هم ادامه

چهار میله ای

کد دستگاه : DA-KL05 اطلاعات فنی : داراي سه ميله لنگ، رابط و پيرو با امکان تغييرطول دارای ديسک مدرج لنگ و پيرو امکان اندازه گيري زاويه لنگ و پيرو گردش لنگ بوسيله گردونه دستی آزمايش های قابل انجام : بررسي ارتباط مکانيکي مکانيزم هاي چهارميله ای تحقيق رفتار سينماتيک يک مکانيزم چهارميله ادامه

چرخ ژنوا

کد دستگاه : DA-KL06 اطلاعات فنی : داراي يک چرخ متحرک به همراه يک پين داراي يک چرخ متحرک پنج پر با پنج شيار ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستي دارای صفحه مدرج جهت اندازه گيری زاويه چرخش آزمايش های قابل انجام : رسم منحني (زاويه ورودي) به (زاويه خروجي) بدست آوردن مشخصات خروجي و رسم منحني هاي ادامه

ویتورث

کد دستگاه : DA-KL07 اطلاعات فنی : مکانيزم شش ميله اي داراي يک ميله لنگ، ميله رابط شياردار، دو عضو لغزنده يک ميله رابط بين لغزنده خروجي و ميله شياردار داراي سنسورهاي سنجش زاويه و جابجايي طولي داراي ديسک مدرج ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستي آزمايش های قابل انجام : خروجي ويتورث با ادامه