آزمایشگاه مقاومت مصالح

کشش

کد دستگاه : DA-SM01 اطلاعات فنی : عملکرد ساده، اندازه گيری دقيق تطابق نتايج عملی با تئوری دقت اندازه گيری تغييرطول : 0.01 ميليمتر نيروی کششی با ظرفيت های مختلف نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان قابل اتصال به کامپيوتر از طريق سيستم داده برداری الکترونيکی اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد ادامه

ضربه شارپی

کد دستگاه : DA-SM02 اطلاعات فنی : دستگاه ضربه شارپی در دو نوع نرم افزاری و عقربه ای موجود می باشد. قابليت انجام آزمايش ضربه مطابق استاندارد ASTM با دقت بالا عملکرد ساده، اندازه گيری دقيق تطابق نتايج عملی با تئوری قفل کن مغناطيسی بدون اصطکاک حلقه محافظ جهت ايمنی کاربر در نوع نرم افزاری : نرم ادامه

پیچش الاستیک

کد دستگاه : DA-SM03 اطلاعات فنی : دستگاه پیچش الاستیک در دو نوع دیجیتالی و عقربه ای موجود می باشد. عملکرد ساده، اندازه گيری دقيق و تطابق نتايج عملی با تئوری دارای پولی و وزنه هایی با جرم های مختلف جهت اعمال گشتاور پيچشی دارای يک فک متحرک و يک فک ثابت جهت آزمايش ميله هایی با طول های مختلف مدل ادامه

پیچش پلاستیک

کد دستگاه : DA-SM04 اطلاعات فني : دقت اندازه گيری زاويه: 0.1 دقت اندازه گيری گشتاور : 0.01 نيوتن متر گشتاور بيشينه : 30 نيوتن متر بررسی کامل پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيک و پلاستيک اندازه گيری گشتاور پيچشی با گشتاور سنج الکترونيکی اندازه گيری زاويه پيچش با زاويه سنج ديجيتالی عملکرد ساده، ادامه

تست خستگی

کد دستگاه : DA-SM05 اطلاعات فنی : نشان دادن پديده خستگی در قطعات فلزی طراحی دقيق و بدون لرزش اندازه گيری تعداد سيکل با سنسور القایی توقف اتوماتيک دستگاه بعد از شکست نمونه آزمايش های قابل انجام : بررسی استحکام خستگی قطعات تحت بار خمشی متناوب ترسيم نمودار S-N و مقايسه خستگی در نمونه های با ادامه

آزمایش تیرها

کد دستگاه : SM06 اطلاعات فنی : ظرفيت نيروسنج الکترونيکی : 200 نيوتن دقت اندازه گيری نيرو : 0.1 نيوتن اندازه گيری خيز تير با گيج مکانيکي نيروی عکس العمل تکيه گاهی بوسيله سنسور الکتريکی نيرو امکان انجام محدوده وسيعی از آزمايش های مربوط به تيرها آرايش های مختلف با تکيه گاه های گيردار، ساده و ادامه

سیلندر جدار نازک

کد دستگاه : DA-SM07 اطلاعات فنی : طول سيلندر :400 ميليمتر قطر داخلی سيلندر : 80 ميليمتر حداکثر فشار داخلی : 40 بار امکان تحليل جامع تنش و کرنش در يک سيلندر جدار نازک تحت فشار داخلی نشان دادن تنش، کرنش و روش های عملی اندازه گيری و تکنيک های تحليل آنها قابليت تست در دو حالت انتهای باز و ادامه

سیلندر جدار ضخیم

کد دستگاه : DA-SM08 اطلاعات فنی : تنش ها و کرنش های يک سيلندر جدار ضخيم تحت فشار داخلی سيلندر جدار ضخيم داراي دوجدار به عنوان يک vessel سيلندر دارای کرنش سنج بر روی سطح و جداره های آن طول : 330ميليمتر، قطر : 14ميليمتر، فشار داخلی : 70 بار هشت عدد استرين گيج ها با منبع ولتاژ 10 وات و رنج فشار ادامه

خرپا

کد دستگاه : DA-SM09 اطلاعات فنی : قابليت انجام آزمايش های عملي درباره سازه ها سيستم اعمال نيرو بصورت دقیق اندازه گيری کرنش تمام عضوها با کرنش سنج (استرين گيج) نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان حداکثر نيروی بارگذاری : 2 کيلونيوتن و حداکثر محدوده جابجایی : 10 ميليمتر اتصال دستگاه به کامپیوتر ادامه

پل معلق

کد دستگاه : DA-SM10 اطلاعات فني : قابليت انجام آزمايش های عملی درباره پل معلق اندازه گيری نيروهای تکيه گاهی با نيروسنج الکترونيکی نمايش دهنده ديجيتالی نيرو اندازه گيری خيز صفحه پل با استفاده از گيج مکانيکی ظرفيت نيروسنج ها :300 نيوتن دقت اندازه گيری نيرو : 0.1 نيوتن کورس گيج تغيير طول ادامه

خمش قابها

کد دستگاه : DA-SM11 اطلاعات فنی : قابليت انجام آزمايش های عملی درباره خمش الاستيک قاب ها امکان نصب قاب های با اشکال مختلف اندازه گيری جابجایی و خيز قاب با استفاده از گيج مکانيکی کورس گيج تغييرطول: 10 میلیمتر دقت گيج تغييرطول: 0.01 میلیمتر آزمايش های قابل انجام : تحقيق رابطه بين بار وارده و ادامه

خزش

کد دستگاه :DA-SM12 اطلاعات فنی: اهرم و کفه بارگذاری و وزنه جهت اعمال بار به نمونه ساعت انديکاتور جهت اندازه گيری تغيير طول نمونه با دقت 0.01 ميليمتر(حداکثر کورس 10 ميليمتر) نمونه های سربی و پلاستيکی برای انجام تست آزمايش های قابل انجام : مشاهده پديده خزش بر روي يک نمونه سربي و پلاستيکي بررسی ادامه

خیز تیرهای خمیده

کد دستگاه : DA-SM13 اطلاعات فنی : تغيير شکل الاستيک تيرهای خميده تيرهای دايره ای، نيم دايره ای، ربع دايره گيج های اندازه گيری: گستره اندازه گيری : 10-0 ميليمتر بادقت 0.1 ميليمتر جرم وزنه ها : 200گرم ، 500 گرم ، 1کيلوگرم آزمايش های قابل انجام : رفتار خمش يک تير خميده به صورت دايره، نيم دايره ادامه

مرکز برش

کد دستگاه : DA-SM14 اطلاعات فنی : امکان تحقيق روابط مرکز برش در يك تير يك سر گيردار با مقطع نبشی بدست آوردن موقعيت مركز برش يك مقطع ناودانی کم حجم، دقيق و مقاوم طول نمونه : 500 میلیمتر کورس و دقت ساعت : 10- 0.01 ميليمتر آزمايش های قابل انجام : تحقيق روابط مرکز برش اندازه گيری جابجایی افقی ادامه

دیافراگم

کد دستگاه : DA-SM15 اطلاعات فنی : تغيير شکل و کرنش يک پوسته تحت فشار داخلی استفاده از ديسک نازک به عنوان پوسته پوسته دارای کرنش سنج هایی می باشد. تعيين تنش های محيطی و شعاعی پروفيل ها با اندازه گيری کرنش ها نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه ادامه

پل قوسی

کد دستگاه : DA-SM16 اطلاعات فنی : بررسی استاتيکی پل قوسی تحت بارگذاری تغيير شکل پل قوسی تحت بارگذاری تعيين عکس العمل تکيه گاهی پل وزنه های بارگذاری : 2 ،1، 0.5 کيلوگرم پل قوسی با مشخصات زير : گيج ها با گستره اندازه گيری : 10-0 ميليمتر و دقت 0.01 ميليمتر آزمايش های قابل انجام : اصول ادامه

کرنش سنج تحقیقاتی

کد دستگاه : DA-SM17 اطلاعات فنی : تحقيقات کامل براي کاربرد استرين گيج ها سيم ها و اتصالات روی استرين گيج ها پيشرفت و توسعه تکنيک اندازه گيری استرين گيج آزمايش هاي قابل انجام : آماده سازی نقاط اندازه گيری انتخاب يک کرنش سنج مناسب چسباندن کرنش سنج ها روی اجزای دارای تنش مکانيکی تفسير مقادير ادامه

کمانش ستون

کد دستگاه : DA-SM18 اطلاعات فنی : قابليت انجام آزمايش های عملی درباره کمانش تير ها و بررسی مسايل مربوطه نشان دادن روش های عملی اندازه گيری جابجایی و نيرو قابل اتصال به کامپيوتر از طريق سيستم داده برداری الکترونيکی کم حجم، دقيق و مقاوم دارای نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان اجزای دستگاه ادامه

سختی سنج

کد دستگاه : DA-SM19 اطلاعات فنی : مشاهده عدد سختی به روش راکول C,B,A دارای نوک ویژه سختی سنج راکول C,B,A آزمايش های قابل انجام : بررسی سختی راکول C,B,A بررسی سختی بر روی جنس های مختلف تعيين جنس های نرم و سخت با توجه به عدد سختی آنها و ويژگی های مواد مختلف توضيحات : آزمايش سختی يک آزمايش ادامه

قانون هوک

کد دستگاه : DA-SM20 اطلاعات فنی : رفتار الاستيکی فنرهای کششی تحت بار وزنه ها : 100 گرم، 200 گرم، 500 گرم، 5کيلوگرم آزمايش های قابل انجام : بررسی رابطه نيروی فعال و تغيير طول فنر تعيين ثابت فنر بررسی دو نوع فنر کششی بررسی تاثير ثابت فنر روی فرکانس يک سيستم جرم و فنر توضيحات : قانون هوک، ادامه

کرنش

کد دستگاه : DA-SM21 اطلاعات فنی : دقت اندازه گيری کرنش: 1 ميکرواسترين کورس و دقت گيج تغيير طول مکانيکی: 10-0.01 ميليمتر آزمايش های قابل انجام : بررسی تنش، کرنش و خيز در تيرها اندازه گيری كرنش توسط استرين گيج ها و مقايسه با روش های تئوری تعيين تجربی مدول يانگ نشان دادن روش های عملی اندازه ادامه

خمش هیدرولیک

کد دستگاه : DA-SM22 اطلاعات فنی : نيروی قابل اعمال در هر دو جهت 2 تن دارای نرم افزارBending و ثبت منحنی مربوطه قابليت اتصال به کامپيوتر و ذخيره و بازيابی نمودارها سنسور الکترونيکی سنجش نيرو سنسور الکترونيکی سنجش جابجایی، اندازه گيری خطي 150-0 میلیمتر بيشترين نيروی قابل اعمال : 2 تن اتصال به ادامه

تست فشار

کد دستگاه : DA-SM23 اطلاعات فنی : دارای نيروسنج الکترونيکی(لودسل) باظرفيت 50KN دارای خط کش الکترونيکی از نوع 3600 پالس مجهز به برد الکترونيکی اينترفيس و نرم افزار ترسيم گراف و ثبت اطلاعات دارای فک صفحه ای جهت آزمايش فشار از نوع فولاد آلياژی اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه ادامه

نیروی خمش در میله

کد دستگاه : DA-SM24 اطلاعات فنی : دارای قاب محکم و مقاوم اندازه گيری مقادير کرنش در تير اندازه گيری مقادير خمش دارای نرم افزار با نصب سریع و آسان اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه بصورت بی سیم آزمایش های قابل انجام : قابليت اندازه گيری ممان دوم مقطع آزمايش معادله خمش آزمايش ادامه

خمش نامتقارن

کد دستگاه : DA-SM25 اطلاعات فنی : امکان تحقيق روابط خمش نامتقارن در يك تير يك سر گيردار با مقطع نبشی کم حجم، دقيق و مقاوم طول نمونه : 500 میلیمتر کورس و دقت ساعت : 10- 0.01 ميليمتر آزمايش های قابل انجام : تحقيق روابط خمش نامتقارن اندازه گيری جابجایی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوايای ادامه

پل ماکارونی

کد دستگاه : DA-SM26 اطلاعات فني : عملکرد ساده، اندازه گیری دقیق تطابق نتایج عملی با تئوری دقت اندازه گیری تغییر طول : 0.1 میلیمتر نیروی کششی با ظرفیت های مختلف ارتباط دستگاه با کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه بصورت بی سیم نرم افزار ویژه با نصب سریع و آسان آزمايش هاي قابل انجام : آزمایش کشش ادامه