آزمایشگاه کنترل فرایند

کنترل سطح

کد دستگاه : DA-PC01 اطلاعات فنی : دارای پمپ سانتریفیوژ دارای شیر برقی کنترل صنعتی دارای مخزن ذخیره آب، مخزن شفاف و لوله سرریز دارای سنسور دقیق فشار جهت اندازه گیری ارتفاع آب داخل استوانه شفاف دارای برد و نرم افزار مربوطه جهت رسم نمودار و ثبت داده ها ارتباط نرم افزار و دستگاه به صورت وایرلس و ادامه

کنترل جریان

کد دستگاه : DA-PC02 اطلاعات فنی : دارای پمپ سانتریفیوژ سه مرحله ای دارای روتامتر دارای سنسور الکترونیکی جهت اندازه گیری دبی آب دارای شیر کنترل صنعتی دارای مخزن ذخیره آب دارای برد و نرم افزار مربوطه جهت رسم نمودار و ثبت داده ها ارتباط نرم افزار و دستگاه به صورت وایرلس و از طریق دانگل می ادامه

کنترل مکان (موقعیت)

کد دستگاه : DA-PC03 اطلاعات فنی : دارای موتور DC با دور3000rpm دارای روتاری انکودر دارای کورس انجام فرآیند : 30 سانتیمتر جابجایی به کمک تسمه تایم رله قطع و وصل در ابتدا و انتهای مسیر حرکت دارای برد و نرم افزار مربوطه جهت رسم نمودار و ثبت داده ها ارتباط نرم افزار و دستگاه به صورت وایرلس و از ادامه

کنترل دما

کد دستگاه : DA-PC04 اطلاعات فنی : دارای مخزن ذخیره آب گرم به همراه ترموستات دارای پمپ سانتریفیوژ جهت انتقال آب گرم در مدار دارای روتامتر در مسیر هر یک از مدارهای آب گرم و سرد دارای مبدل حرارتی صفحه ای داری سنسورهای دما دارای شیرهای کنترلر دارای برد و نرم افزار مربوطه جهت رسم نمودار و ثبت ادامه

کنترل فشار

کد دستگاه : DA-PC05 اطلاعات فنی : دارای پمپ سانتریفیوژ مخزن ذخیره آب دارای مخزن فشار به همراه گیج فشار داری سنسور فشار نصب شده بر روی مخزن دارای شیر کنترل صنعتی دارای برد و نرم افزار مربوطه جهت رسم نمودار و ثبت داده ها ارتباط نرم افزار و دستگاه به صورت وایرلس و از طریق دانگل می باشد. آزمایش ادامه