آزمایشگاه عملیات واحد

خشک کن پاششی

کد دستگاه : DA-PE01 اطلاعات فنی : تنظیم توان مصرفی هیتر گرم کننده هوا و مشاهده مقدار آن برحسب واتمحفظه اصلی و سیکلون از جنس شیشهاندازه گیری دمای هوای ورود به محفظه و دمای هوای ورود به سیکلون و مشاهده آن برحسب درجه سانتیگرادنازل دوسیالهتنظیم دور فن جهت تنظیم و میزان هوای ورودی به محفظه آزمايش های ادامه

خشک کن سینی دار

کد دستگاه : DA-PE02 اطلاعات فنی : کانال به ابعاد 30*30 سانتیمترتنظیم دور فن و تنظیم دبی هواهیتر 5000 وات و تنظیم توان مصرفی هیتر و مشاهده مقدار توان مصرفی برحسب واتاندازه گیری دما و درصد رطوبت در سه نقطه مختلف در طول کانال و مشاهده مقادیر اندازه گیری شدهاندازه گیری وزن دقیق ماده خشک شونده آزمايش ادامه