موتور بنزینی

موتور بنزینی

کد دستگاه : DA-TE05

اطلاعات فني :

بررسی عملکرد موتور بنزينی

مشاهده نسبت هوا به سوخت

استفاده از نيروی موتور در هيترها به عنوان مصرف کننده

آزمايش های قابل انجام :

محاسبه مصرف ويژه سوخت

محاسبه راندمان حجمی، بازده سوخت

محاسبه گرمای منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غيرهمسو

توضيحات :

اين دستگاه شامل يک موتور بنزينی است که دبی هواي ورودی آن توسط اوریفیس و مانومتر اندازه گيری ميشود. همچنين دبی سـوخت مصرفی را نيز می توان محاسبه کرد. قدرت خروجی موتور تحت عنوان قدرت ترمزی به ژنراتور منتقل شده و با روشن شدن هيترها مصرف می شود. دور موتور بر روی پنل برحسب rpm نمايش داده میشود. گازهاي خروجی توسط يک مبدل حرارتی غيرهمسو خنک می شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.