معادل مکانیکی گرما

معادل مکانیکی گرما

کد دستگاه : DA-TE03

اطلاعات فنی :

دارای ولوم تنظیم دور موتور جهت ایجاد حرکت مکانیکی

نمایش دور موتور برحسب rpm

دارای محفظه ای که حجم مشخصی از آب را جهت گرفتن گرما به داخل آن می ریزیم.

اندازه گیری و مشاهده دمای آب

اندازه گیری گشتاور ترمزی

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه بين انرژی مکانيکی و انرژی حرارتی

توضيحات :

اين دستگاه براي نشان دادن رابطه بين انرژی مکانيکی و انرژی حرارتی بکار می رود. به بيان ديگر به کمک اين دستگاه می توان ميزان كار لازم (بر حسب ژول) برای توليد يك كالری گرما را محاسبه کرد.

دستگاه شـامل يک موتور الکتريکی مجــهز به کنترل‌کننده سـرعت براي چرخاندن يک کالـريمتر استوانه برنجی، وزنه‌های بارگذاری، يک مجموعه از نـوار‌های ترمز که دور استوانه قرار می گيرد، يک نيروسنج، يک دماسنج و يک دورشمار براي ثبت تعداد دور استوانه می باشد. تمام اجــزا روی يک کابينت فلزی دربردارنده مـوتور الکتريکی می باشد، نصب می شود.

مقداری آب با جرم اندازه‌گيری شده با دقت وارد کالريمتر می شود. سپس موتور با سرعت تنظيم شده به راه می افتد. در اثر اصطکاک بين نوار و استوانه گرمایی توليد میشود که مقدار آن با افزايش دمای آب محاسبه می شود. کار مکانيکی انجام شـده نيز با اندازه‌گيری گشتاور وارده توسط وزنه‌ ها و تعداد دوران استوانه محاسبه میشود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.