سیکل استرلینگ

سیکل استرلینگ

کد دستگاه : DA-TE02

اطلاعات فنی :

اندازه گیری گشتاور ترمزی وارد شده به موتور

تنظیم وات مصرفی هیتر

اندازه گیری و نمایش توان مصرفی هیتر

اندازه گیری دور موتور برحسب rpm

آزمايش های قابل انجام :

بررسی روابط و کارکرد موتور سيکل استرلينگ

تعيين بازده موتور حرارتی

توضيحات :

دستگاه سيکل استرلينگ نوعی موتور حرارتی است که انرژی حرارتی را بدون استفاده از فرآيندهای شيميایی به انرژی مكانيكی تبديل می كند. سيكلی كه موتور بر مبنای آن عمل می كند، از دو فرآيند هم‌ دما (isothermal) و دو فرآيند هم حجم (isovolume) تشكيل می شود. (دومی به كمك بازياب انجام می شود).

يک المنت الکتريکی به عنوان منبع حرارت استفاده شده است که ميزان حرارت توليدی آن به سهولت قابل کنترل و اندازه‌گيری است. توان مکانيکی خروجی موتور توسط يک دينامومتر ساده اندازه‌گيری می شود. دستگاه شامل يک سيلندر کاری و يک سيلندر انتقال است. سيلندر قدرت يک پيستون يکطرفه دارد که به ميل‌لنگ متصل شده است. در حاليکه سيلندر انتقال يک پيستون (بازياب) دوطرفه دارد که با يک عنصر خارج از مرکز به راه می افتد که فاز آن نسبت به ياتاقان سيلندر قدرت قابل تغيير است. زاويه فاز بهينه قابل تعيين بوده و جهت چرخش نيز قابل تغيير است.

المنت گرمايشی دريک انتهای سيلندر انتقال قرار دارد. دينامومترمورداستفاده شامل يک نوار اصطکاکی است که از روی قرقره متصل به چرخ طيار و يک قرقره کوچک در قسمت بالای دستگاه عبور کرده و از يک طرف به لودسل و از طرف ديگر به کفه بارگذاری متصل می شود. از روی تعداد وزنه‌ها و عدد نمایش داده شده نيروسنج و تعداد دور محور موتور انرژی مکانيکی خروجی و در نتيجه بازده موتور درسرعت های مختلف و قدرت های ورودی مختلف قابل محاسبه است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.