جاذب ارتعاشات

جاذب ارتعاشات

کد دستگاه :  DA-DV15

اطلاعات فنی :

دارای دو تکيه گاه مفصلی و غلتکی

دارای الکتروموتور در وسط تير

امکان نصب چندين جرم متمرکز

آزمایش های قابل انجام :

مطالعه چگونگی جذب ارتعاشات در يک سيستم مرتعش

اضافه نمودن يک سيستم فرعی با فرکانس منطبق بر فرکانس تحريک

توضیحات :

دستگاه از يک تيرافقی تشکيل شده اسـت که از يک طرف تکيه گاه مفصلی و از طرف ديگر تکيه گاه غلتکی دارد. همچنين از يک الکتروموتور که بر روی ديسکی با سوراخ خارج از مرکز قرار گرفته، در وسط تير نصب شده است که نتيجه اين چرخش نوسانات اجباری به صورت سينوسی است. بر روی تير امکان نصب چندين جرم متمرکز نيز وجود دارد تا بتوان فرکانس طبيعی سيستم را در حالات متفاوت بدست آورد.
يک سيستم جاذب ارتعاشات نيز برای دســتگاه تعبيه شده که با نصب آن بر روی تير و تغيير طول تير فرعی (تيرجاذب) و يا تغيير جرم متصل به آن ميتوان سيستم جاذب ارتعاش را برای دورهای مختلف بکار برد. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.