دور بحرانی

دور بحرانی

کد دستگاه : DA-DV07

اطلاعات فنی :

تنظیم دور موتور با استفاده از ولوم

نمایش دور محور برحسب rpm

نمونه های مختلف محور و مشاهده اثر آن

تنظیم طول محور مورد آزمایش

مشاهده مد اول و مد دوم نوسانات

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق نوسان خمشی و تشديد در يک محور دوار در سرعت‌های گوناگون

بررسی سرعت بحرانی، فرم نوسان و پديده خود مرکزی محور انعطاف پذير روتور در بارگذاری ساده

بررسی فرم نوسانی سرعت‌های بحراني در بارگذاری دوگانه محور

بررسی سرعت بحرانی ديسك دوار

توضيحات :

اين دستگاه برای نشان دادن تشديد و سرعت خمشی بحرانی در محور‌های درحال چرخش استفاده می شود. ساختار روتور که از يک محور انعطاف‌پذير و نازک و وزنه‌های صلب تشکيل شده است، درک تئوری دستگاه را آسان‌تر ميکند.

روتور بوسيله‌ ياتاقان‌هاي تکيه‌گاهی روی شاسی دسـتگاه قرار گرفته است. وزنه‌ها و ياتاقان‌ها در هر مکانی بر روی محور به وسيله گيره‌های مخصوص محکم می شوند. محور توسط کوپلينگ انعطاف‌ پذير به موتوری متصل می گردد که سرعت چرخش آن توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکی تنظيم می شود. سرعت چرخش روی نمايشــگر ديجيتال نمايش داده می شود. درطول آزمايش امکان تغيير سرعت به دلخواه وجود دارد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.