چرخدنده ساده

چرخدنده ساده

نام دستگاه : چرخدنده ساده

کد دستگاه : DA-DV02

اطلاعات فنی :

بررسي ديناميک دوراني چرخ دنده‌های ساده 2،1 و 3 طبقه

دارای سه طبقه چرخدنده ساده با قابليت حذف طبقات توسط جابجایی محوری

اندازه‌گيری سرعت دوران با استفاده از سنسورهای القایی

نمايش‌دهنده ديجيتالی جهت اندازه گیری شتاب دوران

چهارعدد محور

دارای وزنه و کفه های بارگذاری استاتیکی

آزمايش هاي قابل انجام :

تعيين شتاب زاويه‌ای چرخدنده ها

تعيين مماس اينرسی کلي چرخدنده ها

انداره‌گيری اصطكاك

محاسبه بازده چرخدنده ها

توضيحات :

دستگاه شامل سه طبقه چرخدنده ساده به همراه چهار محور می باشد که قابل تبديل به سيستم چرخدنده 1 و2 طبقه نيز می باشد. هر يک از محورها داراي يك چرخ لنگر به منظور افزايش اينرسی زاويه‌ای است. چرخدنده‌ها توسط مجموعه‌ای ازوزنه‌های مختلف كه روی يك سيستم كابل و قرقره قرار می گيرد، به حركت درمی آيند.

هر چهار محور دستگاه مجهز به سنسورهای مغناطيسی برای اندازه‌گيری سرعت دوران محورها می باشند. دستگاه مجهز به نمايشگر ديجيتالی با چهار كانال ورودی است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.