انتقال حرارت آزاد و اجباری

انتقال حرارت آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-HT05

اطلاعات فنی :

انتقال گرمای همرفتی

کانال هوای مجهز به فن با دور متغیر

اطلاعات قابل ثبت از طريق سنسورهای الکتريکی

تنظیم سرعت فن برای ایجاد جریان جابجایی اجباری 0-3 متر بر ثانیه

دارای سرعت سنج و نمایشگر مربوطه جهت مشاهده سرعت هوای داخل کانال

دارای سه نمونه با سطح تخت، سطح شیبدار و سطح فین دار

تنظیم توان مصزفی هیتر هریک از نمونه ها و مشاهده توان مصرفی آنها برحسب وات

اندازه گیری دمای سطح هر نمونه

اندازه گیری دمای در نقاط مشخص از کانال

آزمايش های قابل انجام :

انتقال حرارت به روش های آزاد و اجباری

انتقال گرما در سطح مقطع ها با شکل های صفحه تخت، دسته لوله ای و پره ها

توزيع دما در مبدل حرارتی

تعيين عدد رينولدز و نوسانات

محاسبه ضريب انتقال حرارت، بازده و نرخ انتقال گرما

توضيحات :

در اين دستگاه آزمايشی، هوا از طريق کانال از پایین به بالا جریان می یابد و توسط هيتر با شکل های مختلف گرم می شود. برای اين دستگاه، سه نمونه قابل تغيير و تعويض موجـود می باشد. برای انجام آزمايش انتقال حرارت اجباری، يک فن تعبيه شده است. دما و سرعت هوا از طريق سنسورها اندازه گيری ميشوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.