سیر جریان افقی از اوریفیس

سیر جریان افقی از اوریفیس

کد دستگاه : DA-FM19

اطلاعات فنی :

دارای استوانه شفاف مدرج و امکان نصب اوریفیس های مختلف بر روی بدنه آن

دارای پنل با شاخص های متعدد جهت اندازه گیری و رسم جریان خروجی از اوریفیس

دارای ظرف مدرج و میز هیدرولیک جهت اندازه گیری دبی خروجی از اوریفیس

دارای مخزن آب و پمپ جهت به گردش درآوردن آب موردنیاز انجام آزمایش

دارای اوریفیس با ابعاد و هندسه مختلف

آزمايش های قابل انجام :

تعيين منحنی های تخليه با استفاده از نازل های مختلف

مشاهده تفاوت بين نازل های مختلف

مشاهده تغيير يک جت آب در مقابل تغيير دبی

تاثير ارتفاع ستون آب

اندازه گیری میزان دبی آب خارج شده از اوریفیس

رسم منحنی جت آب در هر اوریفیس

توضيحات :

دستگاه آزمایشی شامل یک مخزن شفاف است که بر روی دیواره آن نمونه های مختلف اوریفیس نصب خواهد شد و آب درون مخزن به صورت جت از آن خارج خواهد شد.

در دستگاه حاضر به بررسی مسیر جت ایجاد شده خواهیم پرداخت و همچنین میزان دبی آب خارج شده از اوریفیس را اندازه خواهیم گرفت. یک پنل در مسیر جت قرار داده شده است که شامل میله هایی با ارتفاع های قابل تنظیم است که به کمک آن میتوان مسیر جت را رسم کنیم.

ارتفاع لوله سرریز نصب شده در داخل مخزن شفاف قابل تنظیم بوده و به این ترتیب میتوان آزمایش را در هدهای مختلف انجام داد. دبی آب خارج شده از اوریفیس با روش حجمی و با استفاده از میز هیدرولیک اندازه گرفته خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.