توربین فرانسیس

توربین فرانسیس

کد دستگاه :DA-FM16

اطلاعات فنی :

تعيين مشخصات توربين فرانسيس

مدار بسته آب

اندازه گيری گشتاور

سرعت و گشتاور بر روی دستگاه مشخص هستند.

آزمايش های قابل انجام :

تعيين خروجی مکانيکی

تعيين بازده

بررسی تاثير حالت پره ها بر روی خروجی

بررسی سرعت ها

توضيحات :

توربين فرانسيس از نوع توربين های عکس العملی می باشد. توربين های فرانسيس برای گستره وسيعی از ارتفاعات بکار ميرود. پره های هادی می توانند براي تنظيم خروجی، متنوع باشند. درعمل، توربين های فرانسيس در ايستگاه های توان بر روی رودخانه های بزرگ قرار می گيرند. توربين فرانسيـس دارای پروانه و پره های هادی است. در اين دستگاه آزمايشات با ايجاد يک مداربسته جريان انجام می گيرند. دبی جريان تحت تاثير وضعيت پره ها است.

سرعت و گشتاور بر روی دستگاه مشخص است. درآزمايشات مشخصه های توربين و منحنی های خروجی برای سرعت های مختلف رسم شده و مشخصات مختلف  تعيين می شوند. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.