مرکز فشار

مرکز فشار

کد دستگاه : DA-FM09

اطلاعات فنی:

ساختار شفاف و مناسب برای نمايش‌ در کلاس درس

عملکرد ساده و تطابق نتايج عملی با تئوری

شعاع بازوی تعادل : 200 میلیمتر

تعيين مرکز فشار سطوح صاف در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ناپذير

آزمايش های قابل انجام :

تعيين مرکز فشار يک سطح صاف عمودی در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ناپذير

تعيين مرکز فشار يک سطح صاف در حالت کلی، با زوايا و عمق غوطه‌وری مختلف

توضيحات :

برای طراحی يک سازه مانند سد، يافتن مرکز فشار حاصل از سيال بر آن سـازه لازم است. بنابراين زمينه‌های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد. دستگاه مرکز فشار به دانشجويان امکان می دهد که ممان در اثر کل فشار سيال روی يک سطح صاف که بصورت کامل يا ناقص در يک سيال غوطه‌ور است را اندازه‌گيری و سپس با نتايج بدسـت آمده از تحليل‌های تئوری مقايسه کنند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.