مرکز فشار

مرکز فشار

کد دستگاه : DA-FM09

اطلاعات فنی:

داراي انواع وزنه‌ هاي استاندارد

ساختار شفاف و مناسب براي نمايش در کلاس درس

داراي شاسي محکم با پوشش مقاوم در برابر خوردگي و زنگ‌زدگي

داراي ياتاقان هاي ويژه با اصطکاک بسيار ناچيز

داراي محفظه شفاف از جنس پلکسی‌گلاس نشکن

تعيين مرکز فشار سطوح صاف در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ناپذير

آزمايش های قابل انجام :

تعيين مرکز فشار يک سطح صاف عمودي در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ناپذير

تعيين مرکز فشار يک سطح صاف در حالت کلي، با زوايا و عمق غوطه‌وري مختلف

توضيحات :

براي طراحي يک سازه مانند سد، يافتن مرکز فشار حاصل از سيال بر آن سـازه لازم است. بنابراين زمينه‌هاي عملي فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه مرکز فشار به دانشجويان امکان مي‌دهد که ممان در اثر کل فشارسيال روي يک سطح صاف که به صورت کامل يا ناقص در يک سيال غوطه‌ور است را اندازه‌گيري و سپس با نتايج بدسـت آمده از تحليل‌هاي تئوري مقايسه کنند.
دستگاه شامل یک محفظه شفاف است که از آب پر می شود و یک ربع دایره در حال مستغرق و یا نیمه مستغرق در آن قرار می گیرد و نیروی وارد شده بر آن اندازه گرفته خواهد شد.
دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.