خمش نامتقارن

خمش نامتقارن

کد دستگاه : DA-SM25 

اطلاعات فنی :

امکان تحقيق روابط خمش نامتقارن در يك تير يك سر گيردار با مقطع نبشی

کم‌حجم، دقيق و مقاوم

طول نمونه : 500 میلیمتر

کورس و دقت ساعت : 10- 0.01 ميليمتر

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق روابط خمش نامتقارن

اندازه‌گيری جابجایی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوايای مختلف

استفاده از دايره مور برای تعيين خمش تير

توضيحات :

به کمک دستگاه خمش نامتقارن، می توان از روابط خمش نامتقارن در تيرهای يک سر گيردار با مقاطــع نبشی و ناودانی را بررسي کرد. عملکرد ساده و ساختار مقاوم دستگاه برای آموزش‌های دانشجویی مناسب است.

دستگاه دارای يک شاسی محکم و تثبيت شده است که ساير اجزای دستگاه روی آن قرار می گيرد. تيرهای آزمايشی از يک انتها توسط يک تکيه‌گاه گيردار روی شاسی دستگاه ثابت می شوند و انتهای آزاد آن توســط وزنه‌، بارگذاری می شود. به کمک دو ساعت اندازه‌گيری، ميزان خمش تيرها در دو جهت عمودی و افقی اندازه‌گيری میشود.

تکيه‌گاه گيردار طوری طراحی شده است که نمونه را بتوان در زوايـای مختلف تحت بار قرار داد. همچنين بارگذاری خارج از مرکز برای اعمال بار پيچشی و خمشی به صورت ترکيبی نيز امکان‌پذير است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.