خمش نامتقارن

خمش نامتقارن

کد دستگاه : DA-SM25 

اطلاعات فنی :

دارای وزنه های استاندارد

دارای نمونه‌ ها با مقاطع نبشی، ناودانی و مستطيلی

دارای دو عدد ساعت انديکاتور با دقت 0.01ميليمتر با زاویه 90 درجه نسبت بهم 

مجهز به کفه های بارگذاری در زاویه های مختلف نسبت به نمونه

مجهز به سیستم تعیین انحراف بارگذاری

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق روابط خمش نامتقارن

اندازه‌گيری جابجايی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوايای مختلف

استفاده از دايره مور برای تعيين خمش تير

توضيحات :

به کمک دستگاه خمش نامتقارن می توان از روابط خمش نامتقارن در تيرهای يک سر گيردار با مقاطع مستطیلی نبشی و ناودانی را بررسی کرد.  تيرهای آزمايشی از يک انتها توسط يک تکيه‌ گاه گيردار روی شاسی دستگاه ثابت می شوند و انتهای آزاد آن توسط وزنه‌، بارگذاری می شود.

به کمک دو ساعت اندازه‌ گيری، ميزان خمش تيرها در دو جهت عمودی و افقی اندازه‌ گيری می شود. تکيه‌گاه گيردار طوری طراحی شده است که نمونه را بتوان در زوايای مختلف تحت بار قرار داد. همچنين بارگذاری خارج از مرکز برای اعمال بار پيچشی و خمشی به صورت ترکيبی نيز امکان‌پذير است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.