خمش نامتقارن

خمش نامتقارن

کد دستگاه : DA-SM25 

اطلاعات فنی :

دارای وزنه های استاندارد

داراي نمونه‌ها با مقاطع نبشي، ناوداني و مستطيلي

داراي دو عدد ساعت انديکاتور با دقت 0.01ميليمتر با زاویه 90 درجه نسبت بهم  

مجهز به کفه های بارگذاری در زاویه های مختلف نسبت به نمونه

مجهز به سیستم تعیین انحراف بارگذاری

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق روابط خمش نامتقارن

اندازه‌گيري جابجايي افقي و عمودي در اثر بار اعمالي در زواياي مختلف

استفاده از دايره مور براي تعيين خمش تير

توضيحات :

به کمک دســتگاه خمش نامتقارن مي‌توان از روابط خمش نامتقارن در تيرهاي يک سر گيردار با مقاطـع مستطیلی نبشي و ناوداني را بررسي کرد. تيرهاي آزمايشي از يک انتها توسط يک تکيه‌گاه گيردار روي شاسي دستگاه ثابت مي‌شوند و انتهاي آزاد آن توسط وزنه‌، بارگذاري مي‌شود. به کمک دو ساعت اندازه‌گيري، ميزان خمش تيرها در دو جهت عمودي و افقي اندازه‌گيري
مي‌شود.   

تکيه‌گاه گيردار طوري طراحي شده است که نمونه را بتوان در زوايـاي مختلف تحت بار قرار داد. همچنين بارگذاري خارج از مرکز براي اعمال بار پيچشي و خمشي به صورت ترکيبي نيز امکان‌پذير است.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.