کرنش

کرنش

کد دستگاه : DA-SM21

اطلاعات فنی :

دقت اندازه‌گيری کرنش: 1 ميکرواسترين

کورس و دقت گيج تغيير طول مکانيکی: 10-0.01 ميليمتر

آزمايش های قابل انجام :

بررسی تنش، کرنش و خيز در تيرها

اندازه گيری كرنش توسط استرين‌گيج‌ها و مقايسه با روش های تئوری

تعيين تجربی مدول يانگ

نشان‌دادن روش‌های عملی اندازه‌گيری تنش و کرنش

توضيحات :

موضوع اندازه‌گيری و تحليل تنش و کرنش در اجسام يكی از موضوعات اساسی در رشته‌های مهندسی است. بنابراين زمينه‌های عملی فراوانی براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه کرنش تيرها امکان انجام آزمايش‌های جـامعی جهت بررسی تنش و كرنش و خيز در تيرها را فراهم می آورد. معرفی و نشان ‌دادن کاربرد استرين ‌گيج در اندازه‌گيری کرنش از ديگر کابردهای اين دستگاه است.

دستگاه شامل دو تکيه‌گاه است که روی يک شاسی فلزی قرار گرفته و نمونه بين آنها قرار می گيرد. سه نمونه مختلف از جنس آهن، برنج و آلومينيم که روی هر يک از آنها استرين‌گيج نصب شده، برای آزمايش استفاده می شود.

اعمال بار با قرار دادن وزنه روی کفه بارگذاری انجام می شود. مقدار کرنش روی نمايشگر ديجيتال که به استرين‌گيج متصل می شود، نشان داده می شود. همچنين مقدار خيز تير در هر نقطه با يک گيج تغيير طول مکانيکی اندازه‌گيری می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.