کرنش

کرنش

کد دستگاه : DA-SM21

اطلاعات فنی :

دارای سه نمونه مختلف در سه حالت کششی، خمشی و پیچشی

اندازه گیری مقدار کرنش توسط کرنش سنج های چسبانده شده به هر نمونه

نمایش مقدار خروجی کرنش سنج ها را برحسب mv/v توسط نمایشگر مربوطه

بدست آوردن مقدار کرنش به هر نوع بارگذاری با استفاده از روابط مربوطه

دارای کفه بارگذاری و وزنه های مختلف جهت اعمال بار به نمونه

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با روش اندازه گیری کرنش سنج ها

اندازه گيری كرنش توسط استرين‌ گيج‌ ها و مقايسه با روش های تئوری

نمونه های مختلف کششی، خمشی و پیچشی

توضيحات :

موضوع اندازه‌گيری و تحليل تنش و کرنش در اجسام يكی از موضوعات اساسی در رشته‌ های مهندسی است. بنابراين زمينه‌ های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد.

دستگاه کرنش امکان انجام آزمايش‌ های جامعی جهت بررسی تنش و كرنش نمونه های مختلف را فراهم می آورد. دستگاه شامل سه نمونه مختلف کششی، خمشی و پیچشی است که بر روی هریک از آنها کرنش سنج هایی نصب شده است و میزان کرنش نمونه ها را در زمانی که تحت بارگذاری قرار می گیرند را اندازه گیری می کند.

نمایشگر همراه دستگاه که هر یک از کرنش سنج های هر نمونه به آن وصل خواهد شد و مقدار کرنش هر نمونه را نمایش خواهد داد. از یک قاب شفاف در مکان هایی که کرنش سنج نصب شده است، استفاده می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.