قانون هوک

قانون هوک

کد دستگاه : DA-SM20

اطلاعات فنی :

رفتار الاستيکی فنرهای کششی تحت بار

وزنه ها : 100 گرم، 200 گرم، 500 گرم، 5کيلوگرم

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه نيروی فعال و تغيير طول فنر

تعيين ثابت فنر

بررسی دو نوع فنر کششی

بررسی تاثير ثابت فنر روی فرکانس يک سيستم جرم و فنر

توضيحات :

قانون هوک، رفتار الاستيکی اجزایی که تغيير شکل جزئی بر اثر بارگذاری روی آنها اتفاق می افتد را توضيح می دهد. اين دستگاه کاربرد قانون هوک و تغيير شکل فنرهای کششی تحت بار را نشان می دهد. برای اين منظور، فنری از تکيه گاه آويزان است و بارگذاری روی آن توسط وزنه ها صورت می گيرد.

براساس رابطه خطی بين نيروی فعال و تغييرشکل فنر، قانون هوک بکار می آرود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.