سختی سنج

سختی سنج

کد دستگاه : DA-SM19

اطلاعات فنی :

مشاهده عدد سختی به روش راکول C,B,A

دارای نوک ویژه سختی سنج راکول C,B,A

آزمايش های قابل انجام :

بررسی سختی راکول C,B,A

بررسی سختی بر روی جنس های مختلف

تعيين جنس های نرم و سخت با توجه به عدد سختی آنها و ويژگی های مواد مختلف

توضيحات :

آزمايش سختی يک آزمايش مقايسـه ای است و پيشرفت آن عمدتاً به خاطر وجود نياز به روش های مناسب جهت اندازه گيری مقاومت مواد در مقابل خزش، سايش و فرورفتگی بوده است. همچنين گاهی از اين آزمايش به عنوان سريعترين روش برای تعيين مقاومت نهایی تقريبی مواد نيز به کار ميرود.

دستگاه دارای دستور کار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.