پل قوسی

پل قوسی

کد دستگاه : DA-SM16

اطلاعات فنی :

دارای وزنه های 100 و 500 گرمی

دارای تکیه گاه مفصلی ثابت و متحرک

دارای هفت کفه بارگذاری بر روی پل به منظور ایجاد بار گسترده

دارای دو کفه بارگذاری در ابتدا و انتهای پل (نقطه اتصال تکیه گاه ها)

دارای دو گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان خیز پل در هنگام بارگذاری

تیر قوسی شکل فولادی با مقطع 5×20 میلیمتر  مربع

آزمايش های قابل انجام :

اصول مکانيکي پل قوسي

تفاوت بين پل هاي معين استاتيکي و پل هاي نامعين استاتيکي تحت بارگذاري

محاسبه عکس العمل هاي تکيه گاهي و میزان خیز و جابجایی پل در اثر بارگذاری

تاثير اثر تکیه گاهی در دو حالت بار نقطه ای (متمرکز) و بار گسترده

توضيحات :

پل هاي قوسي ساختارهاي محبوبي در مهندسي عمران مي باشند که مي توانند به عنوان پل و تير خميده مورداستفاده قرار گيرند. معمولاً اين پل ها، نامعين اســتاتيکي هستند. در پل هاي قوسي غالباً نيروهاي عمودی، ممان هاي خمشي و نيروهاي برشي وجود ندارند.

اين پل داراي توزيع بار غيريکنواخت مي باشد که دو انتهاي آن بر روي تکيه گاه هــايي قرار دارند که يکي از اين تکيه گاهها غلتکي و ديگري ثابت است. ساعت هاي اندازه گيری، خيز عمودي و افقي پل قـوسي را تحت بارگذاري نشان مي دهد. تا هنگاميکه در يک انتهاي تير، تکيه گاه غلتکي وجود دارد، پل معين اسـتاتيکي است و هنگامي که تکيه گاه غلتکي تبديل به تکيه گاه ثابت شود، پل نامعين استاتيکي مي شود.

همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.