پل قوسی

پل قوسی

کد دستگاه : DA-SM16

اطلاعات فنی :

بررسی استاتيکی پل قوسی تحت بارگذاری

تغيير شکل پل قوسی تحت بارگذاری

تعيين عکس العمل تکيه گاهی پل

وزنه های بارگذاری : 2 ،1، 0.5 کيلوگرم

پل قوسی با مشخصات زير :

گيج ها با گستره اندازه گيری : 10-0 ميليمتر و دقت  0.01 ميليمتر

آزمايش های قابل انجام :

اصول مکانيکی پل قوسی

تفاوت بين پل های معين استاتيکی و پل های نامعين استاتيکی تحت بارگذاری

محاسبه عکس العمل های تکيه گاهی

تاثير نقاط بارگذاری يا توزيع بارگذاری روی نيروهای عکس العمل و خيز پل قوسی

توضيحات :

پل های قوسی ساختارهای محبوبی در مهندسی می باشند که می توانند به عنوان پل و تير خميده مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً اين پل ها، نامعين استاتيکی هستند. در پل های قوسی غالبا نيروهای عمودی،  ممان های خمشی و نيروهای برشی وجود ندارند.

اين پل داراي توزيع بار غيريکنواخت می باشد که دو انتهای آن بر روی تکيه گاه هــایی قرار دارند که يکي از اين تکيه گاه ها غلتکی و ديگری ثابت است. ساعت های اندازه گيری، خيز عمودی و افقی پل قوسی را تحت بارگذاری نشان می دهد. تا هنگاميکه در يک انتهای تير تکيه گاه غلتکی وجود دارد، پل معين استاتيکی است و هنگامی که تکيه گاه غلتکی تبديل به تکيه گاه ثابت شود، پل نامعين استاتيکی می شود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.