دیافراگم

دیافراگم

کد دستگاه : DA-SM15

اطلاعات فنی :

تغيير شکل و کرنش يک پوسته تحت فشار داخلی

استفاده از ديسک نازک به عنوان پوسته

پوسته دارای کرنش سنج هایی می باشد.

تعيين تنش های محيطی و شعاعی پروفيل ها با اندازه گيری کرنش ها

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه بصورت بی سیم

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيری کرنش های شعاعی و محيطی توسط کرنش سنج ها

اندازه گيری تغييرشکل توسط يک گيج

محاسبه تنش ها و کرنش ها با اندازه گيری کرنش ها، تنش های محيطی و شعاعی

تعيين جهت تنش های اصلی

کاربرد دايره مور برای تعيين تنش ها و کرنش های اصلی

اندازه گيری کرنش ها توسط کرنش سنج ها

توضيحات :

در تحليل تنش و کرنش آزمايشگاهی، کرنش سنج ها بکار می روند. در طراحی و ساخت تجهيزات، بيشترين تنش و کرنش، متغيرهای مهم و کليدی محسوب میشوند.

کرنش سنج ها ابزار مناسبی برای اندازه گيری تنش و کرنش های مکانيکی هستند. اين دستگاه آزمايشگاهی، برای اندازه گيری تغييرشکل و کرنش يک ديسک تحت فشارهای مختلف بکار ميرود. يک سيلندر، پيستون فشار را در سيستم هيدروليکی ايجاد ميکند و اين فشار روی يک گيج نمايش داده ميشود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.