مرکز برش

مرکز برش

کد دستگاه : DA-SM14

اطلاعات فنی :

داراي شاسي محکم و مقاوم در برابر خوردگي و زنگ‌زدگي

داراي نمونه‌ها با مقاطع نبشي، ناوداني و مستطيلي

داراي دو عدد ساعت انديکاتور با دقت 0.01 ميليمتر

امکان اعمال نیرو در نقاط مختلف به هریک از مقاطع

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق روابط مرکز برش

اندازه‌گيري جابجايي افقي و عمودي در اثر بار اعمالي در زواياي مختلف

تعيين موقعيت مركز برش يك مقطع ناوداني، مستطیلی و نبشی

توضيحات :

به کمک دستگاه مرکز برش مي‌توان روابط مرکز برش در تيرهاي يک سرگيردار با مقاطع نبشي، ناوداني و مستطیلی را بررسي کرد.

تيرهاي آزمايشي از يک انتها توسط يک تکيه‌گاه گيردار روي شاسي دستگاه ثابت مي‌شوند و انتهاي آزاد آن توسـط وزنه‌، بارگذاري مي‌شود.

به کمک دو ساعت اندازه‌گيري، ميزان خمش تيرها در دو جهت عمودي و افقي اندازه‌گيري مي‌شود. اگر یک تیر منشــوری را در صفحه عمود بر محور تیر بارگذاری کنیم، علاوه بر لنگر برشی شــاهد لنگر پیچشی نیز خواهیم بود. اما اگر بار وارده از نقطه ای به نام مرکز برش بگذرد، تنها خمش در تیر را شاهد خواهیم بود.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.