خزش

خزش

کد دستگاه :DA-SM12

اطلاعات فنی:

اهرم و کفه بارگذاری و وزنه جهت اعمال بار به نمونه

ساعت انديکاتور جهت اندازه گيری تغيير طول نمونه با دقت 0.01 ميليمتر(حداکثر کورس 10 ميليمتر)

نمونه های سربی و پلاستيکی برای انجام تست

آزمايش های قابل انجام :

مشاهده پديده خزش بر روي يک نمونه سربي و پلاستيکي

بررسی رابطه خزش با جنس نمونه

رسم نمودار تغيير طول برحسب زمان

بررسی و مشاهده سه مرحله خزش برای نمونه

مشاهده اثر دما بر روی پديده خزش

توضيحات :

دستگاه حاضر جهت بررسی و مشـاهده پديده خزش در دمــای اتاق بر روی نمونه های سربی و پلاستيکی در نظر گرفته شده است.
برای بارگذاری بر روی نمونه از يک اهيييرم و کفه بارگذاری استفاده شــده است و از طرف ديگر مقـدار تغيير طول نمونه را از طريق يک ساعت انديکاتور اندازه گيری و ثبت می کنيم و در نهايت نمودار تغيير طول نمونه تحت خزش بر اثر بار ثابت را نسبت به زمان رسم می کنيم.
دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.