خمش قابها

خمش قابها

کد دستگاه : DA-SM11

اطلاعات فنی :

قابليت انجام آزمايش‌های عملی درباره خمش الاستيک قاب‌ها

امکان نصب قاب‌های با اشکال مختلف

اندازه‌گيری جابجایی و خيز قاب با استفاده از گيج مکانيکی

کورس گيج تغييرطول: 10 میلیمتر

دقت گيج تغييرطول: 0.01 میلیمتر

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق رابطه بين بار وارده و تغيير شکل قاب

تحقيق اصل جمع آثار و روش کار مجازی

تعيين خيز و عکس العمل تکيه گاهی در يک قاب نامعين

توضيحات :

دستگاه خمش قاب‌ها، امکان بررسی خمش الاستيک در انواع مختلف قاب‌ها را فراهم می آورد. دستگاه شــامل يک شاسی فلزی است که قاب‌ها، تکيه‌گاه‌ها، نگهدارنده‌ها و ساير اجزای روی آن به صورت‌های مختلف قابل نصب است.

اين دستگاه روش مستقيمی را برای اندازه‌گيری بارمحوری افقی در تکيه‌گاه قاب تحت شرايط بارگذاری مختلف ارائه می دهد. يک طرف قاب به تکيه‌گاه مفصلی و طرف ديگر آن به تکيه گاه غلطکی متصل است که روی يک سطح صاف آزادانه حرکت می کند. برای بارگذاری در نقاط مختلف کفه­‌ های بارگذاری تعبيه شده است که با قراردادن وزنه روی آنها مقدار بار موردنظر اعمال می شود. همچنين از گيج‌های مکانيکی برای اندازه‌گيری جابجایی تکيه‌گاه غلطکی و خيز قاب در نقاط مختلف استفاده می شود. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.