پل معلق

پل معلق

کد دستگاه : DA-SM10

اطلاعات فني :

قابليت انجام آزمايش‌های عملی درباره پل معلق

اندازه‌گيری نيروهای تکيه‌گاهی با نيروسنج الکترونيکی

نمايش‌دهنده ديجيتالی نيرو

اندازه‌گيری خيز صفحه پل با استفاده از گيج مکانيکی

ظرفيت نيروسنج‌ها :300 نيوتن

دقت اندازه‌گيری نيرو : 0.1 نيوتن

کورس گيج تغيير طول مکانيکی: 10 ميليمتر

 دقت گيج تغيير طول مکانيکی: 0.01ميليمتر

آزمايش های قابل انجام :

بررسی تاثير متقابل بين كابل ها، صفحه پل، ميله‌های نگهدارنده پل و تکيه‌گاه ها

بررسی توزيع نيرو و رفتار پل معلق در شرايط بار نقطه‌ای، گسترده و متحرک

بدست آوردن نيروی كشش كابل و رسم نمودارهای خط تاثير عکس‌العمل های تکيه‌گاهی

توضيحات :

دستگاه پل معلق، امکان شبيه‌سازی و بررسی رفتار يک پل معلق (کابلي) واقعي را فراهم می آورد. دستگاه شامل يک شاسی فلزی است که سازه پل روی آن نصب شده است. سازه پل شامل صفحه پل و ميله‌های حامل می باشد که طرفين صفحه را به دو كابل‌ نگهدارنده پل متصل می کند.

در دو طرف پل قرقره‌هایی وجود دارد که نيروی وزنه‌های بارگذاری را به کابل‌ها منتقل می کند و سازه را معلق نگه می دارد. مقدار نيروی کشش کابل‌ها درشرايط مختلف از روی مقدار وزنه‌ها قابل محاسبه است. همچنين مقدار خيز صفحه پل توسط يک گيج تغيير طول مکانيکی اندازه‌گيری می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.