پل معلق

پل معلق

کد دستگاه : DA-SM10

اطلاعات فني :

بررسی قانون ماکسول بتی

قابليت انجام آزمايش‌ ها  عمل  درباره پل معلق

نمايش‌ دهنده ديجيتال  نيرو

اندازه‌گير  خيز صفحه پل با استفاده از گيج مکانيک

قابلیت محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی

اندازه‌گيری نيروهای تکيه‌ گاهی با نيروسنج الکترونيکی (لودسل)

آزمايش های قابل انجام :

بررسی تاثير متقابل بين كابل ها، صفحه پل، ميله‌ های نگهدارنده پل و تکيه‌گاه ها

بررسی توزيع نيرو و رفتار پل معلق در شرايط بار نقطه‌ ای، گسترده و متحرک

بدست آوردن نيروی كشش كابل و رسم نمودارهای خط تاثير عکس‌ العمل های تکيه‌گاهی

توضيحات :

پل های معلق در زمره قدیمی ترین طراحی های پل هستند و مهمترین عضو آنها کابل است که با وجود وزن کم می توانند نیروی کششی زیادی را تحمل کنند.

دستگاه پل معلق، امکان شبيه‌ سازی و بررسی رفتار يک پل معلق (کابلی) واقعی را فراهم می آورد. دستگاه شامل يک شاسی فلزی است که سازه پل روی آن نصب شده است.

سازه پل شامل صفحه پل و ميله‌ های حامل می باشد که طرفين صفحه را به دو كابل‌ نگهدارنده پل متصل می کند. در دو طرف پل قرقره‌ هايی وجود دارد که نيروی وزنه‌ های بارگذاری را به کابل‌ ها منتقل می کند و سازه را معلق نگه می دارد.

مقدار نيروی کشش کابل‌ ها در شرايط مختلف از روی مقدار وزنه‌ ها قابل محاسبه است. همچنين مقدار خيز صفحه پل توسط يک گيج تغيير طول مکانيکی اندازه‌گيری می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.