اصطکاک در سیالات

اصطکاک در سیالات

کد دستگاه : DA-FM24

اطلاعات فنی :

دارای لوله ها با سطح های مختلف زبر و نرم

بکارگيری لوله پيتوت، استاتيک

اندازه گيری جريان از طريق ونتوری متر و اوريفيس

دارای افت در لوله های مستقيم

دارای انواع گوناگون شيرها، لوله ها، خم ها، زانویی ها و انطباق ها

آزمايش های قابل انجام :

آزمايش جريان های آرام، گذرا و آشفته

بررسی انبساط و انقباض ناگهانی

توضيحات :

دستگاه اصطکاک در سيالات به بررسی جريان و روش های اندازه گيری جريان و افت ها در گستره وسيعی از لوله ها و انطباق ها می پردازد. اين دستگاه از سه مدار آبی، وسايل اندازه گيری، لوله ها و اجزای سيستم لوله کشی تشکيل شده است.
با کمک اين دستگاه می توانيد مشـخصات کامل اجزای مختلف مدار را بررسی و درصورت لزوم با يکديگر مقايسه نماييد. پيزومتر و گيج فشار تعبيه شده در دستگاه جهت اندازه گيری افت فشار در اجزای مدار بکار می رود. همچنين قابل ذکر است که با حرکت پيتوت در قطر لوله می توان پروفيل سرعت و ضرايب جريان را بررسی نمود. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.