سنسور نورسنج

سنسور نورسنج

 

اطلاعات فنی :

این سنسورها شدت نور را اندازه گیری کرده و مقدار آن را برحسب لوکس نمایش می دهند. سنسور به طور مستقیم به یک نمایشگر وصل شده و مقدار نور را برحسب لوکس نشان می دهد.

این سنسور ها و نمایشگرها به صورت آماده در بازار و یا ساخته شده توسط شرکت دقت آزما می باشند.

نمونه ساخته شده توسط شرکت دقت آزما، به صورت نرم افزاری و نمایشگری می باشد که قابلیت این را دارند که در طی زمان تعریف شده، مقدار نور را ثبت و ذخیره کنند.