سنسور دما و رطوبت

سنسور دما و رطوبت

 

اطلاعات فنی :

این سنسورها به طور همزمان دما و درصد رطوبت را اندازه خواهد گرفت. مقدار دمای اندازه گیری شده برحسب سانتیگراد و رطوبت نسبی برحسب درصد اندازه گیری می شود.

در برج های خنک کننده و سیستم های تاسیساتی که نیاز به قرائت دما و رطوبت به طور همزمان است، از این نوع سنسورها استفاده می شود.