سنسور فشار

سنسور فشار

 

الف) گیج فشار :

گیج های فشار بوردون از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری فشار هستند. این نوع گیج ها در رنج و ظرفیت های مختلف جهت کاربردهای متفاوتی ساخته شده اند.

گیج های فشار شامل صفحات 6 سانتیمتر و 10 سانتیمتر هستند و همچنین رزوه اتصال آنها می تواند از زیر گیج و یا پشت گیج باشد.

 

ب) سنسور دیجیتال فشار :

این سنسورها جهت اندازه گیری فشار به صورت دیجیتال بکار می روند. این سنسورها در شکل های مختلف طراحی و ساخته می شوند و دارای رنج های متفاوتی هستند.

همچنین باید به یک نمایشگر دیجیتال وصل شود تا مقدار فشار بنابر دقت تنظیم و کالیبره شده، نمایش داده شود.

 

ج) سنسور اختلافی فشار دیجیتال :

این سنسورها جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو نقطه بکار می روند. دو نقطه مورد نظر جهت تعیین اختلاف فشار را به دو سر این سنسورهای دیجیتال نصب نموده و سپس این سنسورها را به نمایشگر دیجیتال وصل می کنیم تا اختلاف فشار دو نقطه را برحسب دقت کالیبره شده نمایش دهد.