نمونه تست دستگاه آزمایش تیرها

نمونه تست دستگاه آزمایش تیرها

 

کد قطعه برنجی : SM06-01

کد قطعه فولادی : SM06-02

کد قطعه آلومینیومی : SM06-03 

 

توضیحات :

نمونه های آزمایش تیرها از لوازم جانبی و موردنیاز برای انجام آزمایش تیرها است. این نمونه ها با جنس های آلومینیوم، برنج و آهن با مقطع مستطیل شکل در طول های مشخص قابل ساخت است. با قرار دادن این نمونه ها بر روی دستگاه و بارگذاری بر روی آنها میزان خیز انها اندازه گرفته خواهد شد.