فرآیند جذب سطحی

فرآیند جذب سطحی

کد دستگاه : DA-EN05

اطلاعات فنی:

مخزن مواد حل شونده در آب با پمپ پری استالتیک 

مخزن آب تصفیه با هیتر و ترموستات به همراه پمپ سانتریفیوژ

دو ستون شفاف کربن فعال با امکان نصب و جداسازی آسان

سنسور دما، دبی و فشار و نمایشگرهای مربوطه جهت اندازه گیری دما، دبی و فشار

شیر جهت تنظیم دبی آب ورودی

آزمايش های قابل انجام :

مطالعه و بررسی فرآیند جذب مواد حل شده در آب توسط ماده جاذب (کربن فعال)

بررسی اثر دمای آب خام ورودی در فرآیند جذب

بررسی بازدهی و عملکرد جذب کننده (کربن فعال)

بررسی بالانس جرمی و انتقال جرم در جذب کننده

بررسی اثر غلظت مجذوب (آب خام) در فرآیند جذب

توضيحات :

فرآیند تصفیه آب شامل سه مرحله است که جذب یکی از این مراحل مهم است. در طی این مراحل آب خام طی عبور از کربن فعال (ماده جذب کننده) فنول ها، هیدروکربن های آروماتیک، مشتقات کلر و مواد رنگی حل شده در خود را از دست خواهد داد و کربن فعال آنها را جذب می کند. 

دستگاه شامل دو ستون شفاف است که از کرین فعال پر شده اند. آب با استفاده از پمپ ها وارد ستون ها خواهد شد و بعد از عبور از آنها به مخزن تصفیه باز می گردد. دبی آب، دمای آب و فشار مجموعه با استفاده از سنسورهای مناسب نصب شده در مجموعه قابل مشاهده و اندازه گیری است.

برروی هر دو ستون سوراخ هایی جهت نمونه برداری موجود است که به این ترتیب می توان نمودار غلظت مواد حل شده در آب را نسبت به نقاط مختلف سطوح اندازه گرفت. دمای آب مخزن با استفاده از یک هیتر و ترموستات قابل تنظیم است و به این ترتیب می توان اثر دمای آب ورودی درمورد نسبت مواد جذب شده در ستون های جاذب را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

دو ستون می توانند به صورت سری و یا جداگانه در مدار تصفیه آب در سیستم قرار گیرند. سنسور اندازه گیری دمای آب در مخزن ذخیره آب تصفیه نصب شده است و یک سنسور دمای دیگر در مسیر ورودی آب به استوانه شماره 1 قرار گرفته است. سنسور فلوی آب در خروجی استوانه کربن فعال دوم و در مسیر بازگشت به مخزن نصب شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.