نمایشگر لوکس و رنگ

نمایشگر لوکس و رنگ

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها برای اندازه گیری شدت نور مرئی و ترکیب رنگ آن به کار می رود.
نمایشگر دارای دو سطر است که سطر اول آن شدت نور بر حسب لوکس را نشان می دهد و سطر دوم مقادیر یا درصد اجزای رنگ (GRB) را نمایش
می دهد.


    G:GREEN
R:RED
B:BLUE