نمايشگر سنسور اکسيژن خطی (لامبدامتر)

نمايشگر سنسور اکسيژن خطی (لامبدامتر)

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگر برای اندازه گیری نسبت سوخت و هوا (لامبدا)در موتورهای سوختی به کار می رود. در تیونینگ موتورهای سوختی، نسبت سوخت و هوا باید مقدار معینی باشد، در غیر این صورت موجب اختلال در کار موتور می گردد.
سنسور اکسیژن خطی توسط شرکت بوش تولید می شود و نمایشگر متناسب با آن توسط شرکت دقت آزما طراحی و ساخته شده است.
نوع غیر خطی سنسورهای اکسیژن موجود است که برای تیونینگ موتور های سوختی مناسب نیست زیرا که مقدار و اندازه اختلاف نسبت سوخت و هوا به مقدار مجاز را اندازه گیری نمی کند و تنها کم یا زیاد بودن نسبت سوخت و هوا از مقدار مجاز  را اعلام می کند.