نمايشگر فلوی آب با سنسور توربينی

نمايشگر فلوی آب با سنسور توربينی

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها با سنسورهای توربینی اندازه گیری دبی آب وصل خواهند شد و میزان دبی آب گذرنده از سنسور را که اندازه گیری شده را نمایش خواهد داد.
میزان دبی اندازه گیری شده برحسب لیتر بر دقیقه نمایش داده خواهد شد.
این نمایشگرها بدون نیاز به کالیبره با سنسورهای توربینی با رنج های مختلف سازگار است و مقدار فلو را نمایش خواهد داد.