نمايشگر دما و رطوبت با سنسور صنعتی

نمايشگر دما و رطوبت با سنسور صنعتی

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها با سنسور همراه است و سنسور و نمایشگر میزان دما را برحسب درجه سانتیگراد اندازه گیری و نمایش خواهد داد و همچنین میزان رطوبت را نیز برحسب درصد اندازه گیری و نمایش خواهد داد.
سنسور در مکان مورد نظر نصب خواهد شد و با اســتفاده از کانکتور مربوطه به نمایشگر متصل خواهد شد و نمایشـگر مقادیر دما و رطوبت اندازه گیری شده را نشان خواهد داد.