نمايشگر دور rpm

نمايشگر دور rpm

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها به سنسور پرکسیمیتی وصل خواهد شد و به این ترتیب مقدار پالس وارد شده به آن را اندازه خواهد گرفت و مقدار پالس های وارد شده را برحسب rpm  را نمایش خواهد داد.
رنج کاری این نمایشگرها از 10 تا 30000 دور بر دقیقه است.