نمايشگر جابجايی با سنسور LVDT يا پتانسيومتر

نمايشگر جابجايی با سنسور LVDT يا پتانسيومتر

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها به سنسورهای LVDT یا پتانسیومتر وصل خواهد شد و جابجایی خطی اندازه گیری شده توسط این سنسورها را برحسب mm با دقت 0.1 میلیمتر نمایش خواهد داد.