نمایشگر زاویه جابجایی

نمایشگر زاویه جابجایی

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها به زاويه سنج ها وصل خواهد شد و بعد از کالیبره نمودن نمایشگر متناسب با سنسور زاویه سنج مقدار زاویه را برحسب درجه و یا جابجایی خطی را برحسب mm می توان قرائت نمود.