نمایشگر نیروی لودسل

نمایشگر نیروی لودسل

 

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگر با قابلیت کالیبره این امکان را دارد تا به نیروسنج های (لودسل) مختلف وصل شود و به این ترتیب مقدار نیروی وارد شده به نیروسنج را نمایش دهد.
دقت این نمایشگرها به ظرفیت لودسل انتخاب شده بستگی دارد و واحد اندازه گیری آن kgf است.