نمونه تست دستگاه کمانش ستون

نمونه تست دستگاه کمانش ستون

 

کد قطعه برنجی : SM18-01

کد قطعه فولادی : SM18-02

کد قطعه آلومینیومی : SM18-03 

 

اطلاعات فنی :

این نوع از نمونه ها جهت استفاده در دستگاه کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح در نظر گرفته شده اند.

در جنس های مختلف برای این دستگاه استفاده خواهند شد تا تاثیر طول نمونه به جنس نمونه، سطح مقطع و تکیه گاه ها را بررسی کنند.