نمونه تست دستگاه ضربه شارپی

نمونه تست دستگاه ضربه شارپی

 

کد قطعه برنجی : SM02-01

کد قطعه فولادی : SM02-02

کد قطعه آلومینیومی : SM02-03 

 

الف) نمونه تست ضربه V شکل :

از این نمونه ها جهت انجام آزمایش تست ضربه شارپی استفاده خواهد شد. این نمونه ها در سه جنس آلومینیوم، برنج و آهن با ابعاد مشخص هستند. طول هر نمونه 55 میلیمتر، ارتفاع شیار آن 2 میلیمتر و زاویه شیار 45 درجه و شعاع انتهای شیار 0.25 میلیمتر است.

 

ب) نمونه تست ضربه U شکل :

از این نمونه ها نیز جهت انجام آزمایش تست ضربه و به منظور اندازه گیری انرژی شکست نمونه های مختلف استفاده می شود. این نمونه ها در سه جنس برنج، آلومینیوم و آهن با ابعاد و اندازه های مشخص هستند. طول این نمونه ها 50 میلیمتر است که در وسط آنها یک شیار U شکل به ارتفاع 5 میلیمتر و شعاع انحنای 1 میلیمتر ساخته شده است.