تست خستگی

تست خستگی

کد دستگاه : DA-SM05

اطلاعات فنی :

نشان‌دادن پديده خستگی در قطعات فلزی

طراحی دقيق و بدون لرزش

اندازه‌گيری تعداد سيکل با سنسور القایی

توقف اتوماتيک دستگاه بعد از شکست نمونه

آزمايش های قابل انجام :

بررسی استحکام خستگی قطعات تحت بار خمشی متناوب

ترسيم نمودار S-N و مقايسه خستگی در نمونه‌های با جنس‌های مختلف

توضيحات :

آشنایی با پديده خستگی و بررسی آن از اهميت خاصی برخوردار است. زیرا قطعات زيادی در ماشين‌آلات و سازه‌های مختلف استفاده می شود كه تحت بارگذاری متغير قرار دارند. بنابراين زمينه‌های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد. دستگاه تست خستگی برای انجام آزمايش کلاسيک خستگی دورانی Wohler ساخته شده ‌است.

دستگاه از يک موتورالکتريکی، ياتاقان‌بندی برای اتصال محور موتور به نمونه و يک مکانيزم اعمال بار تشکيل می شود. نمونه آزمايشی توسط موتور الکتريکی به چرخش در می آيد و همزمان تحت بار قرار می گيرد. بديــن ترتيب يک بار خمشی متناوب به نمونه استوانه‌ای اعمال می شود. اعمال بار با قـ‌‌ـرار دادن وزنه روی کفه بارگذاری انجام می شود. تعداد دور و همچنين سـرعت دوران نمونه بوسيله يک سنسور، اندازه‌گيری و روی نمايشگر ديجيتال نشان داده می شود. با طراحی دقيق دستگاه، ميزان لرزش تاحد امکان کاهش يافته است تا اثری بر روی آزمايش نداشته باشد. 

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.