رضایت مشتری

فرم رضایت مشتریان

در این قسمت فرم ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان قرار داده شده است. در جهت پیشرفت و ارتقای خدمت رسانی ما، خواهشمنداست فرم زیر را دانلود نموده و پس از پر نمودن به آدرس ایمیل info@deghatazma.com ارسال نمایید. دانلود فرم رضایت مشتریان ادامه