دانشگاه پیام نور

•    اراک - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، مقاومت مصالح
•    اصفهان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات
•    اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    تهران (شمیرانات) - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•    جهرم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•    رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    ساری - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    سنندج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    شهرکرد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•    کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    کرج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    مشهد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    همدان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    یاسوج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت