دانشگاه پیام نور

• اراک - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح

• اصفهان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات

• اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• تهران (شمیرانات) - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• جهرم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• ساری - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• سنندج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• کرج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• مشهد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• همدان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• یاسوج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت